STATUT
FUNDACJI PROLAS
– tekst jednolity –

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja PROLAS, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Marcina Tarka oraz Magdalenę Walczak-Tarka, zwanymi dalej Fundatorami; aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wiolettę Kochanek-Wojdę w kancelarii notarialnej w Łowiczu, adres ul. Podrzeczna 14/01, w dniu 18.10.2016 roku Rep: A nr 3.420/2016.

 

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Łowicz.

 

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja jest ustanowiona na czas nieoznaczony.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

§ 4

Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć jednostki organizacyjne.

 

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw środowiska.

 

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest promowanie, wspieranie i inicjowanie działań na rzecz zwiększenia powierzchni lasów, co ma skutkować zwiększoną produkcją tlenu dla Rzeczpospolitej Polski i świata, a w szczególności:

1) prowadzenie gospodarki leśnej nastawionej na produkcję tlenu;
2) zakup nieruchomości gruntowych w celu zalesienia;
3) współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej w celu tworzenia tlenowych stref buforowych w sąsiedztwie miast, osiedli, zakładów produkcyjnych;
4) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym poprzez podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy społeczeństw na temat stanu środowiska naturalnego;
5) promowanie rodzimych gatunków drzew;
6) upowszechnianie wiedzy z zakresu pozytywnego wpływu drzewostanu na społeczeństwo.

 

§ 7

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) wskazywanie metod, tworzenie możliwości, inspirowanie oraz podejmowanie praktycznych działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego,
w szczególności poprzez bioróżnorodne zalesianie;
2) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej
i reklamowej w zakresie celów statutowych;
3) promowanie nowych rozwiązań proekologicznych w zakładaniu i urządzaniu lasu;
4) propagowanie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej, zrównoważonych form rolnictwa oraz ekoturystyki;
5) wykonywanie zabiegów i podejmowanie rozwiązań chroniących oraz zwiększających różnorodność biologiczną;
6) realizacja lub czynne, finansowe wspieranie projektów rewitalizacyjnych
w środowisku;
7) organizowanie i pomoc w organizacji konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, spotkań, warsztatów, wystaw, targów i innych przedsięwzięć
o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim sprzyjających celom Fundacji;
8) organizowanie lub uczestnictwo w imprezach artystycznych sprzyjających celom statutowym Fundacji;
9) wykup, dzierżawa gruntów pod zalesianie lub wspieranie zakładania lasu na gruntach gminnych, miejskich, państwowych;
10) udział oraz budowanie partnerstw i koalicji służących rozwojowi zalesienia;
11) angażowanie biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celów Fundacji;
12) inicjowanie i rozwijanie współpracy z naukowcami i specjalistami w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju lasu;
13) inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działalności badawczej i wdrożeniowej zmierzających do poprawy stanu zalesienia;
14) propagowanie proekologicznych metod ograniczania emisji dwutlenku węgla;
15) prowadzenie edukacji z zakresu pozytywów gospodarki leśnej;
16) inicjowanie i rozwijanie współpracy z władzami samorządowymi i rządowymi sprzyjającej celom Fundacji;
17) lobbing wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli w zakresie realizacji celów statutowych;
18) udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych
z ingerencją w środowisko naturalne, w szczególności związanych z lesistością;
19) prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych.

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:

1) uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów (PKD 01.25.Z);
2) uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD 01.29.Z);
3) łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową (PKD 01.70.Z);
4) gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (PKD 02.10.Z);
5) pozyskiwanie drewna (PKD 02.20.Z);
6) działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z);
7) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
8) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
9) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
10) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).

 

§ 8

Fundacja nie może podejmować działań polegających na:

1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do Członków Zarządu Fundacji, Członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Członkowie Zarządu Fundacji, Członkowie Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz Członków Zarządu Fundacji, Członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywaniu majątku na rzecz Członków Zarządu Fundacji, Członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
4) zakupie towarów lub usług od Członków Zarządu Fundacji, Członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie:

1) 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) na działalność statutową;
2) 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą;

oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§ 10

1. Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących m.in. z:

1) majątku własnego Fundacji;
2) spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
3) wpływów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację, na podstawie odpowiednich zezwoleń;
4) oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży
i posiadania obligacji skarbowych Skarbu Państwa;
5) zaciągania pożyczek;
6) przychodów z odpłatnej działalności statutowej;
7) nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych i obligacjach.

 

Organy Fundacji

§ 11

Organami fundacji są:

1) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
2) Rada Programowa Fundacji, zwana dalej Radą Fundacji,

 

§ 12

1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa Fundacji, powoływanych na czas nieoznaczony.
3. Członkami Zarządu Fundacji mogą być Fundatorzy.
4. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:

a) złożenia rezygnacji;
b) odwołania;
c) utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia go praw publicznych;
d) śmierci.

 

§ 13

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Fundacji.
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu Zarządu.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
3. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia,
w drodze głosowania elektronicznego na adres poczty elektronicznej wyznaczony przez Członka Zarządu lub za pomocą faksu na wskazany numer.

 

§ 14

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, w tym działalnością gospodarczą, zgodnie ze statutem i przepisami prawa;
2) określenie głównych kierunków i planów działania oraz rozwoju Fundacji;
3) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
4) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, w tym zaciąganie w jej imieniu zobowiązań, tworzenie innych podmiotów, w tym spółek prawa handlowego,
a także tworzenie oddziałów i przystępowanie do innych podmiotów, w tym spółek prawa handlowego;
5) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu;
6) udzielanie pełnomocnictw;
7) dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez Fundację w celu osiągania jej celów statutowych zgodnie z misją Fundacji, programami działalności, statutem oraz aktualnie obowiązującym prawem;
8) zatrudnianie pracowników na określonych stanowiskach, ustalanie wielkości zatrudnienia i ustalanie wysokości wynagrodzenia pracowników;
9) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
10) ustanawianie odznak i medali honorowych oraz przyznawanie ich wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami,
11) tworzenie i organizowanie niezbędnych stałych lub doraźnych jednostek
i komórek organizacyjnych;
12) sporządzanie sprawozdań finansowych Fundacji i sprawozdań z działania Fundacji;
13) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

 

§ 15

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może każdy Członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań lub rozporządzania prawem majątkowym o wartości powyżej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Fundacji samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu – w tym Wiceprezes Fundacji – działających łącznie.

 

§ 16

1. Fundatorzy mogą powołać Radę Fundacji, stanowiącą ciało doradcze Zarządu.
2. Rada Fundacji wspiera Zarząd w realizacji celów statutowych Fundacji i składa się z od 2 do 15 Członków.
3. Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady powołują Fundatorzy.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:

a) złożenia rezygnacji;
b) odwołania;
c) utraty przez Członka Rady Fundacji pełnej zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia go praw publicznych;
d) śmierci.

 

§ 17

1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Prezes Fundacji lub Przewodniczący Rady Fundacji.
2. Rada Fundacji wyraża opinie w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów Członków Rady obecnych na posiedzeniu Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
3. W posiedzeniach Rady Fundacji mają prawo uczestniczyć Fundatorzy, Członkowie Zarządu oraz goście zaproszenie przez Radę Fundacji lub Prezesa Fundacji.

 

§ 18

1. Posiedzenia Fundatorów zwołuje jeden z Fundatorów.
2. Fundatorzy podejmują decyzje w formie uchwał. Uchwały Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów Fundatorów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Fundatora Marcina Tarki.
3. Uchwały Fundatorów mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia,
w drodze głosowania elektronicznego na adres poczty elektronicznej wyznaczony przez Fundatora lub za pomocą faksu na wskazany numer.
4. Fundatorzy zatwierdzają sporządzone przez Zarząd sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności Fundacji, udzielają absolutorium Członkom Zarządu Fundacji oraz podejmują decyzję w przedmiocie podziału zysku Fundacji lub pokryciu poniesionej przez nią straty.
5. Fundatorzy powołują i odwołują Członków Zarządu Fundacji oraz pełnomocnika do reprezentowania Fundacji w umowach pomiędzy Fundacją a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim.

 

Działalność gospodarcza

§ 19

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
2. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Dochód z prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji (tj. nadwyżka przychodów nad kosztami) służy realizacji celów statutowych.
5. Działalność gospodarcza może być prowadzona w kraju i zagranicą, we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
6. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez samą Fundację lub przez wyodrębnione jednostki organizacyjne, przedstawicielstwa, biura, zakłady
i inne placówki.
7. Jednostki Fundacji prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi Fundacji.

 

Zmiana Statutu

§ 20

Statut Fundacji może być zmieniony. Decyzję w sprawie zmiany statutu Fundacji podejmują Fundatorzy.

 

Połączenie z inną fundacją

§ 21

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Decyzję w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmują Fundatorzy.

 

Likwidacja Fundacji

§ 22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy.
3. Likwidatora Fundacji wyznaczają Fundatorzy.
Łowicz, 23.12.2016 r.

………………………………… …………………………………
Fundator Marcin Tarka Fundator Magdalena Walczak-Tarka